Watch No Thanks

News

COVID-19 Information | Enfòmasyon

Video on Coronavirus (Creole)

March 14, 2020

God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control (2 Timothy 1:7)

As we continue to receive communications and information regarding the COVID-19 It is extremely important that we are safe. we are called as people of faith to protect one another, particularly the most vulnerable among us. In the midst of health battles, confusion and fear, we as a church family want to prayerfully respond. The church has put some precautions in place, increasing sanitation practices and asking worshippers to refrain from physical contact with each other. We will continue to monitor the COVID-19 situation, and will keep you informed. As updates become available, we will send emails, update our website, and use social media to get information out. Please join us in praying for those affected by this virus.

Psalms 91 
5 You will not fear the terror of night,
nor the arrow that flies by day,

6 nor the pestilence that stalks in the darkness,
nor the plague that destroys at midday.

7 A thousand may fall at your side,
ten thousand at your right hand,
but it will not come near you.March 18, 2020

Update: Message regarding COVID-19, Coronavirus

As a local church, we are praying for the nation and those impacted by the coronavirus  (COVID-19), and we continue to hold fast to faith in God.

The health of our community is our highest priority and we are committed to providing a safe environment for all of our members; therefore, beginning this Sunday, March 22, we will have online worship only, and we are discontinuing in-person worship through March. This may extend to additional Sundays as we have further information. All other activities at Eben-Ezer Haitian Baptist Church of Westbury will be suspended at least through March except for our weekday prayers.

The full list of moved, modified and cancelled programs and services is available below: 

Youth Praise Night: Shifting the Atmosphere March 22 | Postponed
Eben-Ezer Travel to neighboring church |
Suspended

We will only have the Sunday 11:00 a.m. service Live Online 


How can I access the service online:

 1. http://ebenezerofwestbury.org 
 2. In the middle of the page, click the link “Watch Live”
 3. To watch on Facebook, go to our Facebook page: ebenezerofwestbury
 4. You can watch on YouTube at: http://live.ebenezerofwestbury.org/

During this season of online worship, we ask that you continue to be faithful in giving your tithes and offerings to support your ministry. How can I give online?

 1. PayPal http://paypal.ebenezerofwestbury.org/ 

We will make it through what we are facing as a society and remember that God is still in control. Psalms 91 V 5-7
You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day,
Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday.
A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you.

The church has put some precautions in place, increasing sanitation practices and asking worshippers to refrain from physical contact with each other. We will continue to monitor the COVID-19 situation and will keep you informed.

Here are some of the basic measures listed on the CDC website

 • Avoid close contact with people who are sick. 
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth.  
 • Stay home when you are sick.  
 • Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash. 
 • Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular household cleaning spray or wipe. 
 • Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially after going to the bathroom; before eating; and after blowing your nose, coughing, or sneezing. 
 • If soap and water are not readily available, use an alcohol-based hand sanitizer with at least 60% alcohol. Always wash hands with soap and water if your hands are visibly dirty. 

Remember to pray and put God first in everything we do.

Mizajou: Mesaj konsènan COVID-19, Coronavirus

Kòm yon legliz lokal, nou ap priye pou nasyon an ak moun ki afekte nan coronavirus a  (COVID-19), epi nou kontinye kenbe  konfyans nan Bondye.

Sante kominote nou an se pi gwo priyorite nou e nou pran angajman pou bay yon anviwònman san danje pou tout manm nou yo; Se poutèt sa, kòmanse Dimanch, 22 Mas, nou pral gen adorasyon sou entènèt sèlman, epi nou ap sispann adore an pèson nan mwa Mas. Sa ka pwolonje pou plis dimanch kòm nou gen plis enfòmasyon. Tout lòt aktivite nan Legliz Batis ayisyen Eben-Ezer nan Westbury pral sispann omwen nan mwa Mas eksepte pou priyè nou pandan lasemèn.

Lis konplè sou deplase, modifye ak anile pwogram ak sèvis ki disponib anba a:

Jèn lwanj lannwit: chanje atmosfè a 22 Mas | Ranvwaye
Eben-Ezer Vwayaje nan legliz vwazen |
Sispann

Nou pral gen sèlman Dimanch 11:00 a.m. sèvis sou entènèt

 

Kouman pou mwen jwenn aksè nan sèvis la sou entènèt:

 1. http://ebenezerofwestbury.org 
 2. Nan mitan paj la, klike sou lyen "Watch Live"
 3. Pou gade sou Facebook, ale nan paj Facebook nou an: ebenezerofwestbury.
 4. Ou ka gade sou YouTube nan: http://live.ebenezerofwestbury.org/

Pandan sezon sa a nan adorasyon sou entènèt, nou mande pou ou kontinye rete fidèl nan bay ladim ou ak ofrann sipòte ministè ou. Kouman mwen ka bay sou entènèt?

 1. PayPal http://paypal.ebenezerofwestbury.org/

Nou pral fè l 'nan sa nou ap fè fas a kòm yon sosyete ak sonje ke Bondye toujou nan kontwòl.Sòm 91 v 5-7Ou pa bezwen pè bagay k'ap fè moun pè lannwit, ni kè ou pa bezwen kase pou malè ki ka rive ou lajounen.
Ou pa bezwen pè move maladi k'ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k'ap touye moun gwo midi.
Mil (1.000) moun te mèt tonbe sou bò gòch ou, dimil (10.000) sou bò dwat ou, anyen p'ap rive ou

Legliz la te mete kèk prekosyon nan plas, ogmante pratik sanitasyon ak mande adoratè evite kontak fizik youn ak lòt. Nou pral kontinye kontwole sitiyasyon an COVID-19, epi yo pral kenbe ou enfòme.

Men kèk nan mezi debaz yo ki nan lis sou sit entènèt CDC a:

 • Evite kontak sere avèk moun ki malad.
 • Evite manyen zye ou, nen ou ak bouch ou.
 • Rete lakay ou lè ou malad.
 • Kouvri tous ou oswa etènye ak yon tisi, epi jete tisi a nan fatra a.
 • Netwaye epi dezenfekte souvan objè ak sifas ki manyen yo, sèvi avèk yon netwayaj regilye nan kay la oswa siye.
 • Lave men ou souvan avèk savon ak dlo pandan omwen 20 segonn, espesyalman apre w fin ale nan twalèt la; anvan yo manje; epi apre ou fin mouche nen ou, ou touse, oswa etènye.
 • Si dlo ak savon pa disponib fasilman, itilize yon dezenfektan ki baze sou alkòl avèk alkòl 60% omwen. Toujou lave men ou avèk savon ak dlo si men ou wè sal.

Sonje lapriyè epi mete Bondye an premye nan tout sa nou fè.